Pravidla ochrany soukromí

Provozovatel webových stránek Institut managementu rizik s.r.o., IČ: 07037091, sídlo Střížkov 6, 256 01 Struhařov na stránkách www.eumdr.cz zpracovává údaje, které mu poskytli zájemci o semináře/workshopy nebo služby.

Článek I. 
Základní ustanovení

1. Správcem údajů, podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů zájemců pro účely registrace či objednávky, je Institut managementu rizik s.r.o., IČ: 07037091, sídlo Střížkov 6, 256 01 Struhařov (dále jen "Správce");

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: institut@eumdr.cz, tel.: +420 773 628 774;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Článek II.
Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl zájemce o semináře/workshopy nebo služby a které správce získal na základě vyplněných formulářů. Formuláře vyplňuje zájemce na těchto stránkách:

SEMINÁŘE:
https://www.eumdr.cz/formular-management/ 
https://www.eumdr.cz/formular-klinika/ 
https://www.eumdr.cz/formular-pozadavky/ 

WORKSHOPY:
https://www.eumdr.cz/formular-ar-to-nekonci/ 

SLUŽBY:

2. Správce se zavazuje, že osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Článek III. 
Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává podle nařízení GDPR osobní údaje zájemce z následujících důvodů:

úspěšné přihlášení zájemce na virtuální seminář
- úspěšné přihlášení zájemce na virtuální workshop
- úspěšné kontaktování zájemce o služby
- k marketingovým a fakturačním účelům výhradně pro společnost Institut managementu rizik s.r.o.

Článek IV. 
Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po celou dobu spolupráce mezi zájemcem a správcem.

2. Po ukončení spolupráce mezi zájemcem a správcem je správce povinen údaje smazat. Zároveň je správce povinen údaje smazat kdykoliv, když o to zájemce písemně požádá.

Článek V.
Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

1. Třetí stranou, která přijímá osobní údaje zájemce, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným přihlášením zájemce na seminář.

2. Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (provozovatel stránek, na kterých je tento web vytvořen).

Článek VI. 
Práva zájemce

1. Zájemce má podle nařízení GDPR právo:

  • Na přístup ke svým osobním údajům
  • Na opravu osobních údajů
  • Na vymazání osobních údajů
  • Vznést námitku proti zpracování
  • Na přenositelnost údajů
  • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemně nebo elektronicky na
    e-mailové adrese institut@eumdr.cz
  • podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Článek VII.
Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů zájemce;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení

1. Odesláním formuláře na webových stránkách viz Článek II. potvrzuje zájemce, že byl obeznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

2. S těmito podmínkami zájemce souhlasí zaškrtnutím políčka při vyplňování objednávkového formuláře.

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla ochrany soukromí vstupují v platnost dne 1. 1. 2021.